Wybrany post: {{ vm.choosenPost.id}} | {{vm.choosenPost.body }}
Ten post jest szczegolnie wazny: {{ vm.choosenPost.id}} | {{vm.choosenPost.body }}

Posts

Users